Mỏ neo – Hay “Mồi”

Điền vào chỗ trống:

SO_P

Nếu bạn vừa nhìn hoặc nghe thấy từ “ăn” thì bạn có xu hướng điền thành SOUP.

Nhưng nếu bạn nghe thấy từ “tắm” thì khả năng cao lại là SOAP!

“Ăn” đã mồi cho “Soup” và “tắm” mồi cho “Soap”

Hoặc xem hai cặp câu hỏi sau:

Gần đây bạn có cảm thấy hạnh phúc ko?

Tháng trước bạn hẹn hò bao nhiều lần?

=> Chỉ 30% người được hỏi trả lời rằng họ hạnh phúc, và rõ ràng hai câu hỏi này có vẻ trớt quớt.

Với:

Tháng trước bạn hẹn hò bao nhiều lần?

Gần đây bạn có cảm thấy hạnh phúc ko?

=> Tự nhiên thấy liên quan nhau hẳn. Và hơn 60% người được hỏi đã trả lời rằng họ hạnh phúc.

Đây là ví dụ điển hình về “mồi”, hay “mỏ neo” trong tâm trí:

  • Đánh giá về “hạnh phúc trong thời gian gần đây” không phải là hành động thông thường và dễ dàng , cần có thời gian tư duy và phân tích mới trả lời được
  • Nhưng khi hỏi về đời sống tình cảm thì câu trả lời thường có sẵn. => họ đã thay thế câu hỏi bằng câu hỏi khác mà họ có sẵn câu trả lời
  • “Hẹn hò bao nhiêu lần” cũng được xem như là “mồi” để khơi gợi về hạnh phúc

 

2 thoughts on “Mỏ neo – Hay “Mồi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s